ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคใต้ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
นายเสนอ ทองจีน
613,8982974510,07761100036,34226810920,3171,176
1. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
นายบุญเลิศ ธานีรัตน์
775,75642910624,2901,40564,81218300018934,8582,017
2. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล
15910,2678127515,27792333,11111700023728,6551,852
3. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
นายวิรัตน์ ไกรแก้ว
684,9644366013,60188343,98317911,5248313324,0721,581
4. ประถมศึกษากระบี่
นายบำรุง ฤทธิรัตน์
906,42051011024,3371,461108,17835112,2009121141,1352,413
5. ประถมศึกษาพังงา
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว
845,6124025713,16877465,30322600014724,0831,402
6. ประถมศึกษาภูเก็ต
นายสายัณห์ ไกรนารา
632730317,88343397,35041127,8811334823,4411,007
7. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
นายชูศักดิ์ ชูช่วย
493,4312616215,23987974,78022711,6395811925,0891,425
8. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
นายประทีป ทองด้วง
815,3104129823,0031,22431,99910900018230,3121,745
9. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
นายธนาวุฒิ รักษ์หนู
705,2883907817,0601,01054,66020700015327,0081,607
10. ประถมศึกษาระนอง
นายมนูญ จันทร์สุข
322,1011724110,02656664,8472160007916,974954
11. ประถมศึกษาชุมพร เขต 1
นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์
473,1231926014,29282054,66319024,24617511426,3241,377
12. ประถมศึกษาชุมพร เขต 2
นายอดุลย์ เงินศรี
654,3463054912,40965355,20122200011921,9561,180
13. ประถมศึกษาสงขลา เขต 1
นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง
866,2025585010,75068921,2616323,95619614022,1691,506
14. ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
564,2963376616,13690353,56716500012723,9991,405
15. ประถมศึกษาสงขลา เขต 3
นายอาดุลย์ พรมแสง
655,02942912127,5961,79076,85433411,7708319441,2492,636
16. ประถมศึกษาสตูล
-
715,9844268519,56898221,6948211,6827215928,9281,562
17. ประถมศึกษาตรัง เขต 1
นายศังกร รักชูชื่น
644,9343456512,62476219344223,77816513222,2701,314
18. ประถมศึกษาตรัง เขต 2
นายประจักษ์ ช่างเรือ
554,4613177516,44991953,60014900013524,5101,385
19. ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
นายสุนาจ แก้วสุข
644,528383509,81363921,5936311,6107311717,5441,158
20. ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
นายสุวรรณ ขวัญแก้ว
423,3882977014,62689221,5856300011419,5991,252
21. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
นายภิรมย์ จีนธาดา
494,2174337818,3421,17486,47135311,7366313630,7662,023
22. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
นายสะอาด อุสมา
493,9993366514,12684617273200011518,8521,214
23. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
นายเสกสรรค กอเส็ม
191,5951454810,8657910000006712,460936
24. ประถมศึกษายะลา เขต 1
นายวิสุทธิ์ ชูมัง
383,1013946814,2681,21832,16012823,90220111123,4311,941
25. ประถมศึกษายะลา เขต 2
นายวิสุทธิ์ ชูมัง
151,1451335114,1831,02721,471890006816,7991,249
26. ประถมศึกษายะลา เขต 3
นายสุริยัณ จันทร์ทบ
1175479173,86732943,599202000328,220610
27. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ (รักษาราชการ)
353,14029810723,0911,53565,95727300014832,1882,106
28. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ (รักษาราชการ)
232,0982018621,4341,28376,11731411,6937411731,3421,872
29. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
นายณัทกร แก้วประชุม
191,8672435415,7651,10332,455830007620,0871,429
30. มัธยมศึกษา เขต 12
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
151,3501904412,1489712828,0651,7171127,3571,3479868,9204,225
31. มัธยมศึกษา เขต 14
นายประพันธ์ รัตนอรุณ
33024092,71916376,259323817,8998432727,1791,369
32. มัธยมศึกษา เขต 11
นายสมชาย รองเหลือ
546462308,5126341817,4729151328,6721,4216655,1203,032
33. มัธยมศึกษา เขต 16
นายศังกร รักชูชื่น
219430237,4845451615,6919811231,8561,6665355,2253,222
34. มัธยมศึกษา เขต 13
นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี
000217,5856271210,1278021123,1011,5094440,8132,938
35. มัธยมศึกษา เขต 15
นายสุธี บุญญะถิติ.ผอ.สพม.15
16212329,31174487,819479511,8126094629,0041,844
 1,676123,95310,3362,187511,92432,208218194,36510,29081184,6569,1304,1621,014,89861,964