ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ นโยบายศธ. งบประมาณ และอื่นๆ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
รอบไตรมาสที่
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 นโยบาย ศธ และงบประมาณ
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว)
1ประถมศึกษาชุมพร 1นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์1368331515
2ประถมศึกษาชุมพร 2นายอดุลย์ เงินศรี1368331515
3ประถมศึกษาระนอง -นายมนูญ จันทร์สุข1368331515
4ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1นายชูศักดิ์ ชูช่วย1368331515
5ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายประทีป ทองด้วง1368331515
6ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3นายธนาวุฒิ รักษ์หนู1368331515
7ประถมศึกษาตรัง 1นายศังกร รักชูชื่น1368331515
8ประถมศึกษาตรัง 2นายประจักษ์ ช่างเรือ1368331515
9ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นายเสนอ ทองจีน1368331515
10ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นายบุญเลิศ ธานีรัตน์1368331515
11ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล1368331515
12ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายวิรัตน์ ไกรแก้ว1368331515
13ประถมศึกษาพัทลุง 1นายสุนาจ แก้วสุข1368331515
14ประถมศึกษากระบี่ -นายบำรุง ฤทธิรัตน์1368331515
15ประถมศึกษาพังงา -นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว1368331515
16ประถมศึกษาภูเก็ต -นายสายัณห์ ไกรนารา1368331515
17ประถมศึกษานราธิวาส 1นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ (รักษาราชการ)1368331515
18ประถมศึกษานราธิวาส 2นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ (รักษาราชการ)1368331515
19ประถมศึกษาปัตตานี 1นายภิรมย์ จีนธาดา1368331515
20ประถมศึกษาปัตตานี 2นางปราณี สุวรรณะ1368331515
21ประถมศึกษายะลา 1นายวิสุทธิ์ ชูมัง1368331515
22ประถมศึกษายะลา 2นายวิสุทธิ์ ชูมัง1368331515
23ประถมศึกษาสงขลา 1นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง1368331515
24ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์1368331515
25ประถมศึกษาสงขลา 3นายอาดุลย์ พรมแสง1368331515
26ประถมศึกษาสตูล --1368331515
27ประถมศึกษาพัทลุง 2นายสุวรรณ ขวัญแก้ว1368331515
28มัธยมศึกษา 11นายสมชาย รองเหลือ1368331515
29มัธยมศึกษา 12นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว1368331515
30มัธยมศึกษา 13นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี1368331515
31มัธยมศึกษา 14นายประพันธ์ รัตนอรุณ1368331515
32มัธยมศึกษา 15นายวีรวัฒน์ คงพิน รก.ผอ.สพม.151368331515
33มัธยมศึกษา 16นายธนู นูนน้อย1368331515
34ประถมศึกษาปัตตานี 3นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ (รักษาราชการแทน)1368331515
35ประถมศึกษายะลา 3นายสุริยัณ จันทร์ทบ1368331515
36ประถมศึกษานราธิวาส 3นายนิพัฒน์ มณี1368331515
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (12/12/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน