ข้อมูลการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาคใต้
ช่วงเวลา   ช่วงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 - 17 กุมภาพันธ์ 2561
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ รวม/สัปดาห์ ภาพตรวจเยี่ยม ข้อมูลรายโรง
ทั้งหมด(โรง)ตรวเยี่ยมแล้วโรง เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย
1ประถมศึกษาชุมพร 1นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์114 21 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชุมพร 2นายอดุลย์ เงินศรี119 19 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาระนอง -นายมนูญ จันทร์สุข80 19 1113 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1นายชูศักดิ์ ชูช่วย119 20 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายประทีป ทองด้วง182 31 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3นายธนาวุฒิ รักษ์หนู153 6 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตรัง 1นายศังกร รักชูชื่น132 23 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตรัง 2นายประจักษ์ ช่างเรือ135 29 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นายเสนอ ทองจีน109 57 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นายบุญเลิศ ธานีรัตน์189 20 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล237 28 1124 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายวิรัตน์ ไกรแก้ว133 53 13116 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพัทลุง 1นายสุนาจ แก้วสุข117 36 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากระบี่ -นายบำรุง ฤทธิรัตน์211 9 213 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพังงา -นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว147 14 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาภูเก็ต -นายสายัณห์ ไกรนารา48 28 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานราธิวาส 1นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ (รักษาราชการ)148 40 121116 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานราธิวาส 2นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ (รักษาราชการ)117 5 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปัตตานี 1นายภิรมย์ จีนธาดา136 27 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปัตตานี 2นางปราณี สุวรรณะ115 49 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษายะลา 1นายวิสุทธิ์ ชูมัง111 17 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษายะลา 2นายวิสุทธิ์ ชูมัง68 32 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสงขลา 1นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง140 6 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์127 9 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสงขลา 3นายอาดุลย์ พรมแสง194 50 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสตูล --159 24 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพัทลุง 2นายสุวรรณ ขวัญแก้ว114 31 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 11นายสมชาย รองเหลือ66 23 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 12นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว98 19 33 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 13นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี44 3 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 14นายประพันธ์ รัตนอรุณ27 8 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 15นายวีรวัฒน์ คงพิน รก.ผอ.สพม.1546 7 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 16นายธนู นูนน้อย53 14 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปัตตานี 3นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ (รักษาราชการแทน)67 4 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษายะลา 3นายสุริยัณ จันทร์ทบ32 11 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานราธิวาส 3นายนิพัฒน์ มณี76 14 0 คลิกดูรายโรง
รวม 4163 806 0 0 4 3 7 9 3 9 8 3 1 0 0 0 47 -
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (12/12/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน