ข้อมูลการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาคใต้
ช่วงเวลา   ช่วงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 - 17 กุมภาพันธ์ 2561
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ รวม/สัปดาห์ ภาพตรวจเยี่ยม ข้อมูลรายโรง
ทั้งหมด(โรง)ตรวเยี่ยมแล้วโรง เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย
1ประถมศึกษาชุมพร 1นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์114 18 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชุมพร 2นายอดุลย์ เงินศรี121 8 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาระนอง -นายมนูญ จันทร์สุข80 11 1113 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1นายชูศักดิ์ ชูช่วย121 1 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายประทีป ทองด้วง183 13 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3นายธนาวุฒิ รักษ์หนู153 6 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตรัง 1นายศังกร รักชูชื่น134 12 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตรัง 2นายประจักษ์ ช่างเรือ138 10 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นายเสนอ ทองจีน112 8 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นายบุญเลิศ ธานีรัตน์189 3 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล242 10 1124 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายวิรัตน์ ไกรแก้ว133 19 13116 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพัทลุง 1นายสุนาจ แก้วสุข118 8 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากระบี่ -นายบำรุง ฤทธิรัตน์211 3 213 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพังงา -นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว149 5 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาภูเก็ต -นายสายัณห์ ไกรนารา48 32 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานราธิวาส 1นายประหยัด สุขขี148 29 121116 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานราธิวาส 2117 3 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปัตตานี 1นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว136 15 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปัตตานี 2นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์115 11 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษายะลา 1นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ รก.ผอ.สพป.ยะลา เขต 1111 3 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษายะลา 2นายวิสุทธิ์ ชูมัง68 11 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสงขลา 1นายนพพร มากคงแก้ว141 4 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์127 6 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสงขลา 3นายอาดุลย์ พรมแสง194 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสตูล -นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์159 3 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพัทลุง 2นายสุวรรณ ขวัญแก้ว114 9 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 11นายสมชาย รองเหลือ66 18 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 12นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว98 8 33 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 13นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี44 1 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 14นายประพันธ์ รัตนอรุณ27 4 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 15นายวีรวัฒน์ คงพิน รก.ผอ.สพม.1546 5 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 16นายธนู นูนน้อย53 14 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปัตตานี 3นายภิรมย์ จีนธาดา67 4 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษายะลา 3นายสุริยัณ จันทร์ทบ32 8 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานราธิวาส 3นายนิพัฒน์ มณี76 14 0 คลิกดูรายโรง
รวม 4185 337 0 0 4 3 7 9 3 9 8 3 1 0 0 0 47 -
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/04/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน