ข้อมูลการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาคใต้
ช่วงเวลา   ช่วงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 - 17 กุมภาพันธ์ 2561
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ รวม/สัปดาห์ ภาพตรวจเยี่ยม ข้อมูลรายโรง
ทั้งหมด(โรง)ตรวเยี่ยมแล้วโรง เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย
1ประถมศึกษาชุมพร 1นายมนูญ จันทร์สุข110 21 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชุมพร 2นายอดุลย์ เงินศรี119 28 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาระนอง -นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์78 19 1113 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1นายชูศักดิ์ ชูช่วย119 38 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายประทีป ทองด้วง180 34 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3นายธนาวุฒิ รักษ์หนู151 6 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตรัง 1นายธีระวัฒน์ วรรณนุช132 23 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตรัง 2นายประจักษ์ ช่างเรือ135 29 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นายเสนอ ทองจีน109 57 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นายประหยัด สุขขี189 20 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายวิรัตน์ ไกรแก้ว231 71 112419 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายวิรัตน์ ไกรแก้ว133 89 13116 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพัทลุง 1นายสุนาจ แก้วสุข117 47 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากระบี่ -นายสายัณห์ ไกรนรา210 9 213 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพังงา -นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว139 14 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาภูเก็ต -นายสายัณห์ ไกรนารา49 27 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานราธิวาส 1นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ (รักษาราชการ)148 40 121116 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานราธิวาส 2นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ 117 5 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปัตตานี 1นายภิรมย์ จีนธาดา136 27 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปัตตานี 2นายสะอาด อุสมา115 58 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษายะลา 1นายวิสุทธิ์ ชูมัง111 17 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษายะลา 2นายสุริยัณ จันทร์ทบ68 32 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสงขลา 1นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง139 6 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์127 9 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสงขลา 3นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี193 50 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสตูล --159 24 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพัทลุง 2นายณรงค์ ศรีละมุล114 31 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 11นายประพัทธ์ รัตนอรุณ66 23 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 12นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว98 19 33 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 13นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี44 3 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 14นายสมชาย รองเหลือ27 8 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 15นายสุธี บุญญะถิติ46 7 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 16นายศังกร รักชูชื่น53 14 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปัตตานี 3นายเสกสรรค กอเส็ม67 4 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษายะลา 3นายโกมุท รุยอ่อน32 11 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานราธิวาส 3นายณัทกร แก้วประชุม76 14 0 คลิกดูรายโรง
รวม 4137 934 0 0 4 3 7 10 7 9 9 3 1 0 0 0 53 -
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (28/02/20) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน