แบบติดตามการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ระหว่างเดือน ม.ค.- มี.ค.61 (โรงเรียนต้องเข้าปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์หรือทันทีเมื่อข้อมูลเปลี่ยน) สพฐ.ของ สพท. ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดโรงเรียน รวมทุกขนาด(โรง) 1.มีเครือข่ายUniNetไหม 2.ขณะนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนแห่งนี้ได้เลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอะไร สรุปใช้เครือข่าย (โรง) 3.โรงเรียนสามารถจะใช้หรือใช้อินเทอร์เน็ตที่เลือกในข้อ 2 ได้ ตั้งแต่เดือนและตั้งแต่ช่วงวันที่ใดระหว่าง 1 มกราคม-31 มีนาคม 2561 เลือกเพียง 1 ช่วง 4.ถ้าขณะนี้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ยืนยันอีกครั้ง
เล็ก(โรง) กลาง(โรง) ใหญ่(โรง) ใหญ่พิเศษ(โรง) มี(โรง) รายงาน(โรง) ไม่มี(โรง) มี(โรง) 2.1-TOT(โรง) 2.2-CAT(โรง) 2.3-3BB(โรง) 2.4-TRUE(โรง) 2.5-DTAC(โรง) 2.6-AIS(โรง) 2.7-JASMIN 2.8-PENGUIN(โรง) 2.9-อื่นๆ(โรง) 3.1 ช่วง1-7ม.ค.(โรง) 3.2 ช่วง8-14ม.ค.(โรง) 3.3 ช่วง15-21ม.ค.(โรง) 3.4 ช่วง22-31ม.ค.(โรง) 3.5 ช่วง1-4ก.พ.(โรง) 3.6 ช่วง5-11ก.พ.(โรง) 3.7 ช่วง12-18ก.พ.(โรง) 3.8 ช่วง19-28ก.พ.(โรง) 3.9 ช่วง1-4มี.ค.(โรง) 3.10 ช่วง5-11มี.ค.(โรง) 3.11 ช่วง12-18มี.ค.(โรง) 3.12 ช่วง19-25มี.ค.(โรง) 3.13 ช่วง26-31มี.ค.(โรง) 4.1 ใช้ได้แล้ว(โรง) 4.2 ยังใช้ไม่ได้(โรง)
1ประถมศึกษาชุมพร 1นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์46 61 5 2 114 114 6846832103000009348012872
2ประถมศึกษาชุมพร 2นายอดุลย์ เงินศรี66 50 4 1 121 121 784395210203005113652191251331121
3ประถมศึกษาระนอง -นายมนูญ จันทร์สุข33 41 6 80 80 38425677303001477381859221111782
4ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1นายชูศักดิ์ ชูช่วย51 62 7 1 121 121 83384884941300341146721131023121201
5ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายประทีป ทองด้วง82 98 3 183 183 1166776185940130061679438141344522112183
6ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3นายธนาวุฒิ รักษ์หนู71 77 5 153 153 102526237522400114282421152141521
7ประถมศึกษาตรัง 1นายศังกร รักชูชื่น67 64 1 2 134 134 10232921012000001011836372018431134
8ประถมศึกษาตรัง 2นายประจักษ์ ช่างเรือ53 77 5 135 135 934394814100004113694015102136
9ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นายเสนอ ทองจีน64 45 1 2 112 109 65443524185210037964414159131118323
10ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นายบุญเลิศ ธานีรัตน์75 108 6 189 189 14445923253504003172764516187327111854
11ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล165 74 3 242 242 17567122273243600502188738181914201341217156
12ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายวิรัตน์ ไกรแก้ว68 60 4 1 133 133 785576152900000191254729131424225331312
13ประถมศึกษาพัทลุง 1นายสุนาจ แก้วสุข63 53 1 1 118 118 892956184320200411663357611221118
14ประถมศึกษากระบี่ -นายบำรุง ฤทธิรัตน์89 110 11 1 211 211 15754982748111300462036243151810221061682918621
15ประถมศึกษาพังงา -นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว84 58 5 147 147 86631011249530006143583028174213231463
16ประถมศึกษาภูเก็ต -นายสายัณห์ ไกรนารา7 31 9 1 48 48 17311832320200547201334231453
17ประถมศึกษานราธิวาส 1นายประหยัด สุขขี36 106 6 148 148 1014796538101001514364381214431211121398
18ประถมศึกษานราธิวาส 226 83 7 1 117 117 71466711341010024112473811931211110610
19ประถมศึกษาปัตตานี 1นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว46 81 8 1 136 136 70666112124000008813231136
20ประถมศึกษาปัตตานี 2นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์54 60 1 115 115 27886862212200198256663121210211
21ประถมศึกษายะลา 1นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ รก.ผอ.สพป.ยะลา เขต 137 69 3 2 111 111 6150532130100001110538171210625431139713
22ประถมศึกษายะลา 2นายวิสุทธิ์ ชูมัง15 51 2 68 68 4028397221000014662023873121626
23ประถมศึกษาสงขลา 1นายนพพร มากคงแก้ว83 55 1 2 141 141 786362849320001913358322282162131112416
24ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์51 71 5 127 127 8740557633000001206432584612127
25ประถมศึกษาสงขลา 3นายอาดุลย์ พรมแสง65 121 7 1 194 194 126684552954010038193130271182634111903
26ประถมศึกษาสตูล -นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์70 86 2 1 159 81 5724283210000064783417762415751
27ประถมศึกษาพัทลุง 2นายสุวรรณ ขวัญแก้ว41 71 2 114 114 8232479310010008881713114
28มัธยมศึกษา 11นายสมชาย รองเหลือ5 30 18 13 66 66 4623823171010010623729712266
29มัธยมศึกษา 12นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว14 44 29 11 98 98 2573474550000008678611881
30มัธยมศึกษา 13นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี1 20 12 11 44 44 341211690020034332222131375
31มัธยมศึกษา 14นายประพันธ์ รัตนอรุณ1 11 7 8 27 27 4231612610000227166211127
32มัธยมศึกษา 15นายวีรวัฒน์ คงพิน รก.ผอ.สพม.151 29 10 6 46 46 34327188200001443821211442
33มัธยมศึกษา 16นายธนู นูนน้อย2 23 16 12 53 53 152262270020075246142422
34ประถมศึกษาปัตตานี 3นายภิรมย์ จีนธาดา20 47 67 67 402741129000006643115132111625
35ประถมศึกษายะลา 3นายสุริยัณ จันทร์ทบ11 17 4 32 32 2111186180010023215135412132
36ประถมศึกษานราธิวาส 3นายนิพัฒน์ มณี19 55 2 76 75 54216338402000716323211175
รวม 1,682 2,199 218 81 4,180 4,098 2446 1656 2122 514 1035 80 16 58 0 0 461 0 1961 801 409 296 95 78 56 59 24 38 18 6 43 3821 201
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/06/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน