แบบติดตามการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ระหว่างเดือน ม.ค.- มี.ค.61 (โรงเรียนต้องเข้าปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์หรือทันทีเมื่อข้อมูลเปลี่ยน) สพฐ.ของ สพท. ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดโรงเรียน รวมทุกขนาด(โรง) 1.มีเครือข่ายUniNetไหม 2.ขณะนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนแห่งนี้ได้เลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอะไร สรุปใช้เครือข่าย (โรง) 3.โรงเรียนสามารถจะใช้หรือใช้อินเทอร์เน็ตที่เลือกในข้อ 2 ได้ ตั้งแต่เดือนและตั้งแต่ช่วงวันที่ใดระหว่าง 1 มกราคม-31 มีนาคม 2561 เลือกเพียง 1 ช่วง 4.ถ้าขณะนี้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ยืนยันอีกครั้ง
เล็ก(โรง) กลาง(โรง) ใหญ่(โรง) ใหญ่พิเศษ(โรง) มี(โรง) รายงาน(โรง) ไม่มี(โรง) มี(โรง) 2.1-TOT(โรง) 2.2-CAT(โรง) 2.3-3BB(โรง) 2.4-TRUE(โรง) 2.5-DTAC(โรง) 2.6-AIS(โรง) 2.7-JASMIN 2.8-PENGUIN(โรง) 2.9-อื่นๆ(โรง) 3.1 ช่วง1-7ม.ค.(โรง) 3.2 ช่วง8-14ม.ค.(โรง) 3.3 ช่วง15-21ม.ค.(โรง) 3.4 ช่วง22-31ม.ค.(โรง) 3.5 ช่วง1-4ก.พ.(โรง) 3.6 ช่วง5-11ก.พ.(โรง) 3.7 ช่วง12-18ก.พ.(โรง) 3.8 ช่วง19-28ก.พ.(โรง) 3.9 ช่วง1-4มี.ค.(โรง) 3.10 ช่วง5-11มี.ค.(โรง) 3.11 ช่วง12-18มี.ค.(โรง) 3.12 ช่วง19-25มี.ค.(โรง) 3.13 ช่วง26-31มี.ค.(โรง) 4.1 ใช้ได้แล้ว(โรง) 4.2 ยังใช้ไม่ได้(โรง)
1ประถมศึกษาชุมพร 1นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์47 60 5 2 114 114 6846833113000019558012892
2ประถมศึกษาชุมพร 2นายอดุลย์ เงินศรี65 49 5 119 119 7843962102030051146421912513311121
3ประถมศึกษาระนอง -นายมนูญ จันทร์สุข32 41 6 79 79 38425677303001477381859221111782
4ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1นายชูศักดิ์ ชูช่วย50 61 7 1 119 119 83384884941300341146721131023121201
5ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายประทีป ทองด้วง80 99 3 182 182 1146976166040130061659338141243522115183
6ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3นายธนาวุฒิ รักษ์หนู71 77 5 153 153 103516237532400114282421152141521
7ประถมศึกษาตรัง 1นายศังกร รักชูชื่น64 65 1 2 132 132 10232921012000001011836372018431134
8ประถมศึกษาตรัง 2นายประจักษ์ ช่างเรือ55 75 5 135 135 934393814100004112694015102136
9ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นายเสนอ ทองจีน60 46 1 2 109 109 654435241952100379744141510131118422
10ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นายบุญเลิศ ธานีรัตน์76 107 6 189 189 14445913254504003172764516187327111854
11ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล160 74 3 237 237 17567123263243700482188738181914201341217454
12ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายวิรัตน์ ไกรแก้ว68 60 4 1 133 133 775676163101000171254729121433225341312
13ประถมศึกษาพัทลุง 1นายสุนาจ แก้วสุข64 50 2 1 117 117 892956184320200411663357611122118
14ประถมศึกษากระบี่ -นายบำรุง ฤทธิรัตน์88 112 10 1 211 211 15754982748111300462036243151810221061682918621
15ประถมศึกษาพังงา -นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว84 57 6 147 147 86631011348530006143583028174213231463
16ประถมศึกษาภูเก็ต -นายสายัณห์ ไกรนารา6 32 9 1 48 48 17311832320200547201334231453
17ประถมศึกษานราธิวาส 1นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ (รักษาราชการ)35 107 6 148 148 1024695540101001414364381214431211121407
18ประถมศึกษานราธิวาส 2นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ (รักษาราชการ)25 84 7 1 117 117 7146671234101002411247381193121111079
19ประถมศึกษาปัตตานี 1นายภิรมย์ จีนธาดา47 80 8 1 136 136 69676212124000019013231136
20ประถมศึกษาปัตตานี 2นายสะอาด อุสมา49 65 1 115 115 28877052312200299246663121310211
21ประถมศึกษายะลา 1นายวิสุทธิ์ ชูมัง37 69 3 2 111 111 6150532130100001110538171210625431139713
22ประถมศึกษายะลา 2นายวิสุทธิ์ ชูมัง15 51 2 68 68 4028397221000014662023873121626
23ประถมศึกษาสงขลา 1นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง84 50 4 2 140 140 786362849320001913359322282152131112515
24ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์50 72 5 127 127 8740557644000001206432584612127
25ประถมศึกษาสงขลา 3นายอาดุลย์ พรมแสง65 121 7 1 194 194 126684552954010038193130271182634111903
26ประถมศึกษาสตูล --71 85 2 1 159 84 5826303220000064813518763415781
27ประถมศึกษาพัทลุง 2นายสุวรรณ ขวัญแก้ว41 71 2 114 114 8232479310010018981713114
28มัธยมศึกษา 11นายสมชาย รองเหลือ5 30 18 13 66 66 4623823171010010623729712266
29มัธยมศึกษา 12นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว15 44 28 11 98 98 2573474550000008678611881
30มัธยมศึกษา 13นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี 21 12 11 44 44 341211690020034332222131375
31มัธยมศึกษา 14นายประพันธ์ รัตนอรุณ3 9 7 8 27 27 4231612610000227166211127
32มัธยมศึกษา 15นายสุธี บุญญะถิติ.ผอ.สพม.151 29 11 5 46 46 343261892000014437212111442
33มัธยมศึกษา 16นายศังกร รักชูชื่น2 23 16 12 53 53 152262270020075246142422
34ประถมศึกษาปัตตานี 3นายเสกสรรค กอเส็ม20 47 67 67 402741129000006643115132111625
35ประถมศึกษายะลา 3นายสุริยัณ จันทร์ทบ11 17 4 32 32 2111186180010023215135412132
36ประถมศึกษานราธิวาส 3นายณัทกร แก้วประชุม19 55 2 76 75 55206438402000726323211175
รวม 1,665 2,195 223 79 4,162 4,086 2447 1658 2126 514 1046 82 17 59 0 0 460 0 1960 802 408 296 97 76 54 59 24 38 18 6 51 3833 195
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (27/05/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน