แบบติดตามการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ระหว่างเดือน ม.ค.- มี.ค.61 (โรงเรียนต้องเข้าปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์หรือทันทีเมื่อข้อมูลเปลี่ยน) สพฐ.ของ สพท. ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดโรงเรียน รวมทุกขนาด(โรง) 1.มีเครือข่ายUniNetไหม 2.ขณะนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนแห่งนี้ได้เลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอะไร สรุปใช้เครือข่าย (โรง) 3.โรงเรียนสามารถจะใช้หรือใช้อินเทอร์เน็ตที่เลือกในข้อ 2 ได้ ตั้งแต่เดือนและตั้งแต่ช่วงวันที่ใดระหว่าง 1 มกราคม-31 มีนาคม 2561 เลือกเพียง 1 ช่วง 4.ถ้าขณะนี้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ยืนยันอีกครั้ง
เล็ก(โรง) กลาง(โรง) ใหญ่(โรง) ใหญ่พิเศษ(โรง) มี(โรง) รายงาน(โรง) ไม่มี(โรง) มี(โรง) 2.1-TOT(โรง) 2.2-CAT(โรง) 2.3-3BB(โรง) 2.4-TRUE(โรง) 2.5-DTAC(โรง) 2.6-AIS(โรง) 2.7-JASMIN 2.8-PENGUIN(โรง) 2.9-อื่นๆ(โรง) 3.1 ช่วง1-7ม.ค.(โรง) 3.2 ช่วง8-14ม.ค.(โรง) 3.3 ช่วง15-21ม.ค.(โรง) 3.4 ช่วง22-31ม.ค.(โรง) 3.5 ช่วง1-4ก.พ.(โรง) 3.6 ช่วง5-11ก.พ.(โรง) 3.7 ช่วง12-18ก.พ.(โรง) 3.8 ช่วง19-28ก.พ.(โรง) 3.9 ช่วง1-4มี.ค.(โรง) 3.10 ช่วง5-11มี.ค.(โรง) 3.11 ช่วง12-18มี.ค.(โรง) 3.12 ช่วง19-25มี.ค.(โรง) 3.13 ช่วง26-31มี.ค.(โรง) 4.1 ใช้ได้แล้ว(โรง) 4.2 ยังใช้ไม่ได้(โรง)
1ประถมศึกษาชุมพร 1นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์46 61 5 2 114 114 6846832103000019448012882
2ประถมศึกษาชุมพร 2นายอดุลย์ เงินศรี65 49 5 119 119 7843962102030051146421912513311121
3ประถมศึกษาระนอง -นายมนูญ จันทร์สุข33 41 6 80 80 38425677303001477381859221111782
4ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1นายชูศักดิ์ ชูช่วย49 62 7 1 119 119 83384884941300341146721131023121201
5ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายประทีป ทองด้วง82 98 3 183 183 1166776185940130061679438141343522113183
6ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3นายธนาวุฒิ รักษ์หนู71 77 5 153 153 102526237522400114282421152141521
7ประถมศึกษาตรัง 1นายศังกร รักชูชื่น65 64 1 2 132 132 10232921012000001011836372018431134
8ประถมศึกษาตรัง 2นายประจักษ์ ช่างเรือ54 76 5 135 135 934393814100004112694015102136
9ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นายเสนอ ทองจีน61 45 1 2 109 109 65443524185210037964414159131118323
10ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นายบุญเลิศ ธานีรัตน์76 107 6 189 189 14445923253504003172764516187327111854
11ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล163 74 3 240 240 17567122273243600502188738181914201341217256
12ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายวิรัตน์ ไกรแก้ว68 60 4 1 133 133 775676152900000191254729131424225331312
13ประถมศึกษาพัทลุง 1นายสุนาจ แก้วสุข66 49 2 1 118 118 892956184320200411663357611122118
14ประถมศึกษากระบี่ -นายบำรุง ฤทธิรัตน์89 110 11 1 211 211 15754982748111300462036243151810221061682918621
15ประถมศึกษาพังงา -นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว84 58 5 147 147 86631011248530006143583028174213231463
16ประถมศึกษาภูเก็ต -นายสายัณห์ ไกรนารา7 31 9 1 48 48 17311832320200547201334231453
17ประถมศึกษานราธิวาส 1นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ (รักษาราชการ)36 106 6 148 148 1024695539101001414264381214431211121407
18ประถมศึกษานราธิวาส 2นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ (รักษาราชการ)26 83 7 1 117 117 7146661234101002411247381193121111079
19ประถมศึกษาปัตตานี 1นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว46 81 8 1 136 136 70666112124000018913231136
20ประถมศึกษาปัตตานี 2นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์54 60 1 115 115 28876862412200299246663121310211
21ประถมศึกษายะลา 1นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ รก.ผอ.สพป.ยะลา เขต 137 69 3 2 111 111 6150532130100001110538171210625431139713
22ประถมศึกษายะลา 2นายวิสุทธิ์ ชูมัง15 51 2 68 68 4028397221000014662023873121626
23ประถมศึกษาสงขลา 1นายนพพร มากคงแก้ว83 55 1 2 141 141 786362849320001913358322282162131112416
24ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์50 72 5 127 127 8740557644000001206432584612127
25ประถมศึกษาสงขลา 3นายอาดุลย์ พรมแสง66 120 7 1 194 194 126684552954010038193130271182634111903
26ประถมศึกษาสตูล -นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์70 86 2 1 159 81 5724283210000064783417762415751
27ประถมศึกษาพัทลุง 2นายสุวรรณ ขวัญแก้ว41 71 2 114 114 8232479310010018981713114
28มัธยมศึกษา 11นายสมชาย รองเหลือ5 30 18 13 66 66 4623823171010010623729712266
29มัธยมศึกษา 12นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว14 45 28 11 98 98 2573474550000008678611881
30มัธยมศึกษา 13นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี 21 12 11 44 44 341211690020034332222131375
31มัธยมศึกษา 14นายประพันธ์ รัตนอรุณ1 11 7 8 27 27 4231612610000227166211127
32มัธยมศึกษา 15นายวีรวัฒน์ คงพิน รก.ผอ.สพม.151 29 11 5 46 46 343271882000014437212111442
33มัธยมศึกษา 16นายธนู นูนน้อย2 23 16 12 53 53 152262270020075246142422
34ประถมศึกษาปัตตานี 3นายภิรมย์ จีนธาดา20 47 67 67 402741129000006643115132111625
35ประถมศึกษายะลา 3นายสุริยัณ จันทร์ทบ11 17 4 32 32 2111186180010023215135412132
36ประถมศึกษานราธิวาส 3นายนิพัฒน์ มณี19 55 2 76 75 54216338402000716323211175
รวม 1,676 2,194 220 79 4,169 4,090 2447 1655 2120 515 1038 81 16 58 0 0 464 0 1958 801 409 296 95 77 55 59 24 38 18 6 48 3825 199
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (16/08/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน