การไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาคใต้
ช่วงเวลาไตรมาส 1   1 ธ.ค.62 - 7 ธ.ค.62
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ รวม/สัปดาห์ ภาพตรวจเยี่ยม ข้อมูลรายโรง
ทั้งหมด(โรง)ตรวจเยี่ยมแล้วโรง เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย
1ประถมศึกษาชุมพร 1นายมนูญ จันทร์สุข110 48 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชุมพร 2นายนุกูล ชูนุ้ย119 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาระนอง -นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์78 60 213 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1นายชูศักดิ์ ชูช่วย119 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายประทีป ทองด้วง180 12 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3นายธนาวุฒิ รักษ์หนู151 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตรัง 1นายธีระวัฒน์ วรรณนุช132 27 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตรัง 2นายประจักษ์ ช่างเรือ135 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นายเสนอ ทองจีน109 24 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นายสุรทิน ทิพย์อักษร190 7 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายวิรัตน์ ไกรแก้ว231 20 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายวิรัตน์ ไกรแก้ว133 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพัทลุง 1นายสุนาจ แก้วสุข117 43 11125 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากระบี่ -นายสายัณห์ ไกรนรา210 1 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพังงา -นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว136 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาภูเก็ต -นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล49 9 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานราธิวาส 1นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ (รักษาราชการ)148 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานราธิวาส 2นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ 117 92 12618 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปัตตานี 1นายภิรมย์ จีนธาดา136 33 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปัตตานี 2นายสะอาด อุสมา115 93 12142313 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษายะลา 1นายวิสุทธิ์ ชูมัง111 17 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษายะลา 2นายสุริยัณ จันทร์ทบ68 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสงขลา 1นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง139 23 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์127 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสงขลา 3นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี193 8 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสตูล --159 75 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพัทลุง 2นายณรงค์ ศรีละมุล114 19 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 11นายประพัทธ์ รัตนอรุณ66 6 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 12นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว98 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 13นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี44 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 14นายสมชาย รองเหลือ27 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 15นายสุธี บุญญะถิติ46 46 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 16นายศังกร รักชูชื่น53 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาปัตตานี 3นายเสกสรรค กอเส็ม67 22 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษายะลา 3นายโกมุท รุยอ่อน32 13 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานราธิวาส 3นายณัทกร แก้วประชุม76 0 คลิกดูรายโรง
รวม 4135 698 0 0 18 1 10 1 6 4 0 0 5 2 0 0 47 --
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (04/12/20) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน