ข้อมูลโรงเรียนที่ตอบแบบติดตามและประเมินผลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ของ สพท. ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดโรงเรียน รวมทุกขนาด(โรง) 8.โรงเรียนมีคลิปดีสั้น ๆ พร้อมออกอากาศรายการนี้ ถ้าได้รับการติดต่อ ไม่พร้อม
เล็ก(โรง) กลาง(โรง) ใหญ่(โรง) ใหญ่พิเศษ(โรง) ภาษาไทย คณิตศ่าสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศฯ กิจกรรมฯ
1ประถมศึกษาชุมพร 1นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์52 60 5 2 119 1115171
2ประถมศึกษาชุมพร 2นายอดุลย์ เงินศรี69 49 5 123 2258
3ประถมศึกษาระนอง -นายมนูญ จันทร์สุข37 41 6 84 2111644
4ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1นายชูศักดิ์ ชูช่วย56 61 7 1 125 22146
5ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายประทีป ทองด้วง97 99 3 199 26
6ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3นายธนาวุฒิ รักษ์หนู75 77 5 157
7ประถมศึกษาตรัง 1นายศังกร รักชูชื่น70 65 1 2 138 1122155285
8ประถมศึกษาตรัง 2นายประจักษ์ ช่างเรือ61 75 5 141 21113187
9ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นายเสนอ ทองจีน76 46 1 2 125 1111256
10ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นายบุญเลิศ ธานีรัตน์90 107 6 203 112112182
11ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล173 74 3 250 9
12ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายวิรัตน์ ไกรแก้ว77 60 4 1 142 112111254
13ประถมศึกษาพัทลุง 1นายสุนาจ แก้วสุข67 50 2 1 120 1170
14ประถมศึกษากระบี่ -นายบำรุง ฤทธิรัตน์96 112 10 1 219 3611313121
15ประถมศึกษาพังงา -นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว94 57 6 157
16ประถมศึกษาภูเก็ต -นายสายัณห์ ไกรนารา7 32 9 1 49
17ประถมศึกษานราธิวาส 1นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ (รักษาราชการ)36 107 6 149 21111134
18ประถมศึกษานราธิวาส 2นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ (รักษาราชการ)26 84 7 1 118 3122
19ประถมศึกษาปัตตานี 1นายภิรมย์ จีนธาดา50 80 9 1 140
20ประถมศึกษาปัตตานี 2นายสะอาด อุสมา49 65 1 115
21ประถมศึกษายะลา 1นายวิสุทธิ์ ชูมัง37 69 3 2 111 2212148
22ประถมศึกษายะลา 2นายวิสุทธิ์ ชูมัง15 51 2 68
23ประถมศึกษาสงขลา 1นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง95 50 4 2 151 11231103
24ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์57 73 5 135
25ประถมศึกษาสงขลา 3นายอาดุลย์ พรมแสง66 121 7 1 195
26ประถมศึกษาสตูล --75 86 2 1 164
27ประถมศึกษาพัทลุง 2นายสุวรรณ ขวัญแก้ว44 71 2 117
28มัธยมศึกษา 11นายสมชาย รองเหลือ5 30 18 13 66 16
29มัธยมศึกษา 12นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว15 44 28 11 98
30มัธยมศึกษา 13นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี 21 12 11 44 115
31มัธยมศึกษา 14นายประพันธ์ รัตนอรุณ3 9 7 8 27
32มัธยมศึกษา 15นายสุธี บุญญะถิติ.ผอ.สพม.151 29 11 5 46 121119
33มัธยมศึกษา 16นายศังกร รักชูชื่น2 23 16 12 53
34ประถมศึกษาปัตตานี 3นายเสกสรรค กอเส็ม20 47 67 7
35ประถมศึกษายะลา 3นายสุริยัณ จันทร์ทบ12 17 4 33 112116
36ประถมศึกษานราธิวาส 3นายณัทกร แก้วประชุม19 55 2 76 124
รวม 1,824 2,197 224 79 4,324 24 10 19 12 4 11 28 13 21 1093
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (27/05/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน