ข้อมูลแผนงานโครงการตามตัวชี้วัดเชิงบริหารจัดการในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการดำเนินงานป้องปรามแก้ไขล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1.1 มีการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ป้องกัน ปราบปราม การควบคุมแก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการทุจริต(โปรดอธิบาย) 1.2 ส่งไฟล์แผนงานโครงการ 2.1 มีการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการป้องปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน(โปรดอธิบาย) 2.2 ส่งไฟล์แผนงานโครงการ
1ประถมศึกษาชุมพร 1นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชมพร เขต 1 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชมพร เขต 1 มีคำสั่ง เรื่อง ตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขสภาพปัญหาที่กระทบกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ และการให้ความช่วยเหลือเยียวยามีความคล่องตัวและดำเนินการไปด้วยความรวดเร็วอย่างมีประสิทธิผล อันจะส่งผลให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมป้องกันแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนตามแนวทางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษากับหน่วยงานต่างๆ คำสั่ง เรื่อง ตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑
โครงการยกระดับคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
2ประถมศึกษาชุมพร 2นายอดุลย์ เงินศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1)สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2)สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3)เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.ชพ.2
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงประกาศมาตรการในการปฏิบัติงานเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ใช้ยึดถือเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา
มาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก
มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3ประถมศึกษาระนอง -นายมนูญ จันทร์สุข 0 0
4ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1นายชูศักดิ์ ชูช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต มีการนำเสนอความเป็นมา การป้องกันและปราบปรามการทุจริต วิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ITA) ได้กล่าวถึงบริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง มีการนำผลการติดตามประเมินผลเพื่อเชื่อมโยงการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีประกาศเรื่องมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีเกิดเหตุรุนแรงอันนำไปสู่การฟ้องร้องต่างๆ และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนและให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน มาตรการป้องกันภัย
5ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายประทีป ทองด้วง 0 0
6ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3นายธนาวุฒิ รักษ์หนู 0 0
7ประถมศึกษาตรัง 1นายศังกร รักชูชื่น สพป.ตรัง เขต 1 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ ซึ่งจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการตามแผนฯ จำนวน 8 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการสพป.ตรัง เขต 1 ในสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น 2.โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 3.โครงการรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 4.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏฺบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต 5.โครงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6.โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 7.โครงการสร้างการรับรู้ บทบาทหน้าที่ และสร้างจิตสำนึกร่วมต่อต้านการทุจริต 8.โครงการปลูกฝังจิตสำนึกการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่่น "โตไปไม่โกง" รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ดังแนบ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
สพป.ตรัง เขต 1 ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการของระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 1.ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนออกกลางคัน 2. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจากการคัดกรองของโรงเรียน 3.จัดประกวดความเป็นเลิศด้านการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายละเอียดตามโครงการที่แนบ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
8ประถมศึกษาตรัง 2นายประจักษ์ ช่างเรือ 0 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
0
9ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นายเสนอ ทองจีน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคีญ ซึ่งจะส่งผลทำให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง และมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนได้รู้เท่าทันสังคมและสามารถอยู่รอดปลอดภัยอย่างมีความสุข และมีมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีเกิดเหตุรุนแรงอันนำไปสู่การฟ้องร้องต่าง ๆ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มาตรการป้องกันภัย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
10ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีมาตรการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ปีงบประมาณ 2561 โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ (1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( 2) จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา (3) จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา (4)จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) ( 5) ประกาศเจตจำนงสุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ สพป.นศ.2
สพป.นศ.2 ได้ตระหนักในความสำคัญและเห็นความจำเป็นเร่งด่วน ที่สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันหาแนวทางป้องกัน แก้ไขที่เป็นรูปธรรม เกี่ยวกับปัญหาการล่วงละเมืดทางเพศ โดยเฉพาะนักเรียนที่เป็นส่วนสำคัญของการจัดการศึกษา ที่จะต้องได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นอย่า่งดี ตลอดจนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือเฉพาะนักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาน และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลดปัญหาข้อร้องเรียน การฟ้องร้องต่างๆ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อถือปฏิบัติ ตามประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครู-ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน
11ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีมาตรการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ปีงบประมาณ 2561 โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3. จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา 4. จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) 5. จัดทำประกาศ 5.1 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 5.2 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 5.3 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เรื่อง ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ประกาศ เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0
12ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายวิรัตน์ ไกรแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้แนวทางหลัก ๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ๒) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ ๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกนครศรีธรรมราช เขต 4 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ ๑ บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วยโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน ๓ ด้าน คือการใช้ไฟฟ้าของทางราชการ การเบียดบังเวลาราชการ การใช้พาหนะของทางราชการ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
0
13ประถมศึกษาพัทลุง 1นายสุนาจ แก้วสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง คือ 1.สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2.สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 3.เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
0
14ประถมศึกษากระบี่ -นายบำรุง ฤทธิรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งการดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการ ลดน้อยลง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2561 สพป.กระบี่
สำนักงานเขตพเื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนไม่ว่าอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ด้วยการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ วิธีการ โดยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู้ความเข้าใจ การกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และจะดำเนินการต่อกรณีการร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างทันท่วงที รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการล่วงละเมิด/คุมคามทางเพศขึ้น 1.แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนฯ
15ประถมศึกษาพังงา -นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว 0 0
16ประถมศึกษาภูเก็ต -นายสายัณห์ ไกรนารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการสร้าง ความเข้าใจการปฏิบัติงานให้สอดคล้อกับการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม กำกับ ติดตาม และป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) และได้ออกมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม กฏ ระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องทุกสถานการณ์ โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนร่วมออกความคิดเห็น คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ) และประกาศเรื่องมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
17ประถมศึกษานราธิวาส 1นายประหยัด สุขขี 0 0
18ประถมศึกษานราธิวาส 2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
19ประถมศึกษาปัตตานี 1นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาปัตตานี เขต 1
สำนักงานเขตพืันที่การศึกษาปัตตานีเขต 1 ได้ออกตรวจและดูแลสถานศึกษา ขณะนี้ สถานศึกษายังไม่มีการรายกงานการล่วง ละเมิดทางเพศ และทางสำนักงานได้สอดส่องดูแลและให้ความรู้แก่บุคลกรและนักเรียนอย่างส่ำเสมอ
20ประถมศึกษาปัตตานี 2นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีการจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ. 2560-2564)และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำ งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลความปลอดภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ให้สอดคล้องกับการที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉก.คศ.)และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.)สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีเกิดเหตุความรุนแรงอันนำไปสู่การฟ้องร้องต่างๆ เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ถูกกล่าวหาหรือได้กระทำความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนในสถานศึกษา และมีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์สาธารณะอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดปัตตานี ปี 2561
21ประถมศึกษายะลา 1นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ รก.ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 0 0
22ประถมศึกษายะลา 2นายวิสุทธิ์ ชูมัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายสำคัญ โดยมีกิจกรรมเช่น - การประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ - การจัดทำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต - การประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงาน - การจัดทำมาตรการป้องกันการเรียกทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ - การเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ทั้งนี้ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานด้วย แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.ยะลา 2
0
23ประถมศึกษาสงขลา 1นายนพพร มากคงแก้ว 0 0
24ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ 0 0
25ประถมศึกษาสงขลา 3นายอาดุลย์ พรมแสง
26ประถมศึกษาสตูล -นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์
27ประถมศึกษาพัทลุง 2นายสุวรรณ ขวัญแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้แนวทางหลัก ๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ๒) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ ๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ ๑ บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ใน ๔ ประเด็นหลัก คือ ๑) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ๒) การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ๓) การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ และ ๔) การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุม การดำเนินงานให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และป้องกันการทุจริตอันอาจจะเกิดขึ้นในองค์กรโดยรู้เท่าไม่ถึงการ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ตามที่ สพฐ. ได้มอบนโยบายและกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของ ผอ.สพท. โดยในประเด็นการดำเนินป้องปราม แก้ไขล่วงละเมิดทางเพศ ได้ดำเนินการดังนี้ 1. กรณีสืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับจดหมายร้องเรียน จากผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการสร้างและพัฒนาที่ปรึกษาอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในกิจกรรม “พัฒนาทักษะการสื่อสารและการโน้มน้าวใจ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่างกายระหว่างชายกับหญิง ซึ่งผู้ร้องแจ้งว่า มีผู้เข้าอบรมชายรายหนึ่งได้สัมผัสร่างกายผู้ร้องในลักษณะคุกคามทางเพศ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่า กิจกรรมดังกล่าว ย่อมเอื้อและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมสามารถกระทำการคุกคามทางเพศต่อผู้อื่นได้ จึงได้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถาบันทางการศึกษา และได้ส่งมาตรการดังกล่าวให้ สพฐ. เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและป้องกันปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในสถาบันทางการศึกษา 2. สพฐ. ตามหนังสือ ที่ ศธ 04273/ว 1010 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แจ้ง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา ให้ สพท. ดำเนินการต่อไป 3. สพป. พัทลุง เขต 2 ได้ดำเนินการ ดังนี้ - จัดทำมาตรการ/แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศในการทำงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้แจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป - ได้จัดทำประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้แจ้งให้สถานศึกษา ในสังกัดดำเนินการจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดได้จัดทำมาตรการป้องกันภัยฯ มาตรการป้องกันภัย
หนังสือแจ้งโรงเรียน
หนังสือแจ้งโรงเรียน
28มัธยมศึกษา 11นายสมชาย รองเหลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมี การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีการจัดทำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนเป็นหน่วยงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา เรียกชื่อว่า ศูนย์เฉพาะกิจและช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (ฉก.ชน.สพม.11) รายละเอียดตามประกาศที่แนบ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรยน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ตามคำสั่งที่ 381/2560 สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ฯ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
29มัธยมศึกษา 12นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว 0 0
30มัธยมศึกษา 13นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตbว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยง ของการจัดทำแผนและโครงการ จำนวน 3 โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพม.13
0
31มัธยมศึกษา 14นายประพันธ์ รัตนอรุณ 0 0
32มัธยมศึกษา 15นายวีรวัฒน์ คงพิน รก.ผอ.สพม.15 0

0

33มัธยมศึกษา 16นายธนู นูนน้อย 0 0
34ประถมศึกษาปัตตานี 3นายภิรมย์ จีนธาดา
35ประถมศึกษายะลา 3นายสุริยัณ จันทร์ทบ 0 0
36ประถมศึกษานราธิวาส 3นายนิพัฒน์ มณี 0 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/06/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน