wwwwasf
ข้อมูลการได้รับจัดสรรกับการดำเนินการทำสัญญาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
สำหรับค่าก่อสร้างโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนที่ได้รับ(โรง) เปรียบเทียบจำนวนรวมที่ได้รับจัดสรรและจำนวนที่ทำสัญญา82290072240092230086020016310012950004341005832002747002669005688004899006185003711004909003760001108000
ราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการ
จำนวนรับ(รายการ)จำนวนที่ทำ(รายการ)จำนวนเงินรวมจัดสรร(บาท)จำนวนเงินรวมทำสัญญา(บาท)(1)บ้านพักครู 203/27(2)บ้านพักครู 205/26(3)บ้านพักครู 207(4)ฟ. 1/42 (สนามฟุตบอล) (5)ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา(6)สนามกีฬาอเนกประสงค์(7)สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA(8)สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) (9)สปช. 603/29 (ส้วม)(10)สปช. 604/45 (ส้วม) (11)สปช. 605/45 (ส้วม)(12)ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49(13)ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 (14)ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49(15)ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49(16)อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)(17)อาคารห้องสมุด - ICT
รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)
1ประถมศึกษาชุมพร 1นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์2
7
7
4,041,100.00 4,041,100.00
1
1
822,900.00
1
1
163,100.00
1
1
1,066,000.00
1
1
273,700.23
1
1
618,500.00
1
1
490,900.00
1
1
370,000.00
2ประถมศึกษาชุมพร 2นายอดุลย์ เงินศรี1
5
5
3,572,700.00 3,572,700.00
1
1
822,900.00
1
1
610,000.00
1
1
163,100.00
1
1
618,500.00
1
1
1,108,000.00
3ประถมศึกษาระนอง -นายมนูญ จันทร์สุข1
2
2
1,545,300.00 1,545,300.00
1
1
820,000.00
1
1
710,000.00
4ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1นายชูศักดิ์ ชูช่วย2
10
10
8,632,900.00 8,632,900.00
1
1
722,400.00
2
2
1,350,000.00
2
2
2,122,680.00
1
1
274,700.00
1
1
560,900.00
1
1
444,500.00
2
2
2,167,900.00
5ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายประทีป ทองด้วง1
1
1
163,100.00 163,100.00
1
1
162,540.00
6ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3นายธนาวุฒิ รักษ์หนู1
5
5
3,183,000.00 3,183,000.00
1
1
922,300.00
1
1
163,100.00
1
1
618,500.00
1
1
371,100.00
1
1
1,108,000.00
7ประถมศึกษาตรัง 1นายศังกร รักชูชื่น3
11
11
7,618,700.00 7,618,700.00
1
1
753,000.00
2
2
269,000.00
1
1
898,000.00
1
1
467,778.00
1
1
550,000.00
2
2
669,596.00
3
3
3,089,000.00
8ประถมศึกษาตรัง 2นายประจักษ์ ช่างเรือ2
9
9
7,805,000.00 7,805,000.00
1
1
822,900.00
1
1
669,900.00
2
2
2,240,000.00
1
1
489,000.00
1
1
371,000.00
1
1
376,000.00
2
2
2,155,000.00
9ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นายเสนอ ทองจีน2
7
7
4,500,700.00 4,500,700.00
1
1
339,456.00
1
1
440,146.00
1
1
543,400.00
2
2
666,800.00
2
2
2,004,486.00
10ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นายบุญเลิศ ธานีรัตน์3
13
13
10,265,500.00 10,265,500.00
1
1
737,500.00
1
1
147,100.00
2
2
1,945,200.00
3
3
1,537,360.00
3
3
1,199,800.00
3
3
2,865,600.00
11ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล5
14
14
11,437,200.00 11,437,200.00
1
1
567,660.00
3
3
2,403,140.00
2
2
2,431,600.00
3
3
1,608,515.00
3
3
1,286,450.00
2
2
1,967,600.00
12ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายวิรัตน์ ไกรแก้ว3
12
12
10,537,200.00 10,537,200.00
3
3
2,841,200.00
3
3
1,537,000.00
3
3
1,211,400.00
3
3
2,040,600.00
13ประถมศึกษาพัทลุง 1นายสุนาจ แก้วสุข
0.00 0.00
14ประถมศึกษากระบี่ -นายบำรุง ฤทธิรัตน์4
12
12
8,749,400.00 8,749,400.00
1
1
807,900.00
3
3
2,685,349.00
1
1
163,100.00
1
1
403,000.00
3
3
1,770,000.00
1
1
490,900.00
2
2
2,176,000.00
15ประถมศึกษาพังงา -นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว3
7
7
7,087,700.00 7,087,700.00
3
3
2,418,000.00
1
1
1,290,000.00
3
3
3,199,000.00
16ประถมศึกษาภูเก็ต -นายสายัณห์ ไกรนารา1
2
2
1,098,400.00 1,098,400.00
1
1
722,400.00
1
1
376,000.00
17ประถมศึกษานราธิวาส 1นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ (รักษาราชการ)1
5
5
3,762,700.00 3,762,700.00
1
1
822,900.00
1
1
722,400.00
1
1
618,500.00
1
1
490,900.00
1
1
1,108,000.00
18ประถมศึกษานราธิวาส 2นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ (รักษาราชการ)1
4
4
3,264,000.00 3,264,000.00
1
1
1,295,000.00
1
1
489,900.00
1
1
371,000.00
1
1
1,108,000.00
19ประถมศึกษาปัตตานี 1นายภิรมย์ จีนธาดา1
4
4
2,791,900.00 2,791,900.00
1
1
822,900.00
1
1
489,900.00
1
1
371,100.00
1
1
1,108,000.00
20ประถมศึกษาปัตตานี 2นางปราณี สุวรรณะ
0.00 0.00
21ประถมศึกษายะลา 1นายวิสุทธิ์ ชูมัง1
3
3
2,344,200.00 2,344,200.00
1
1
860,200.00
1
1
376,000.00
1
1
1,108,000.00
22ประถมศึกษายะลา 2นายวิสุทธิ์ ชูมัง
0.00 0.00
23ประถมศึกษาสงขลา 1นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง2
8
7
7,024,800.00 5,916,800.00
2
2
1,966,900.00
2
2
1,218,000.00
2
2
975,000.00
2
1
1,090,000.00
24ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์1
4
4
2,829,200.00 2,829,200.00
1
1
652,000.00
1
1
399,000.00
1
1
319,500.00
1
1
890,000.00
25ประถมศึกษาสงขลา 3นายอาดุลย์ พรมแสง1
5
5
4,306,100.00 4,306,100.00
1
1
922,300.00
1
1
1,295,000.00
1
1
489,900.00
1
1
490,900.00
1
1
1,108,000.00
26ประถมศึกษาสตูล --2
10
10
8,381,200.00 8,381,200.00
1
1
922,300.00
2
2
2,579,000.00
1
1
434,000.00
2
2
1,228,100.00
2
2
975,900.00
2
2
2,207,000.00
27ประถมศึกษาพัทลุง 2นายสุวรรณ ขวัญแก้ว1
3
3
2,344,200.00 2,344,200.00
1
1
540,000.00
1
1
306,000.00
1
1
880,000.00
28ประถมศึกษาปัตตานี 3นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ (รักษาราชการแทน)2
5
5
3,696,500.00 3,696,500.00
1
1
618,500.00
1
1
371,100.00
1
1
490,900.00
2
2
2,216,000.00
29ประถมศึกษายะลา 3นายสุริยัณ จันทร์ทบ
0.00 0.00
30ประถมศึกษานราธิวาส 3นายนิพัฒน์ มณี
0.00 0.00
รวม
47
168
167
130,982,700.00 129,874,700.00 11.00 11.00 8,913,400.00 5.00 5.00 3,444,860.00 6.00 6.00 5,452,249.00 11.00 11.00 7,822,740.00 8.00 8.00 1,231,040.00 20.00 20.00 21,970,580.00 3.00 3.00 1,176,456.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 548,400.23 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 489,000.00 6.00 6.00 2,776,624.00 24.00 24.00 13,645,775.00 10.00 10.00 3,511,196.00 19.00 19.00 8,547,550.00 5.00 5.00 1,804,000.00 37.00 36.00 36,704,186.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (12/12/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน