Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /usr/home/eme63/public_html/reperson/reportpersonarea.php on line 71
ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรประจำ สพท. บุคลากรช่วยราชการ ลูกจ้างและอื่นๆ รวม ข้อมูลเพิ่มเติม..
ผอ. รอง ผอ. ศน. บุคลากร.กศ. ขรก.ครู ขรก.พลเรือน พนักงานฯ ประจำ ชั่วคราว อื่นๆ
1 สพท.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
2 สพท.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
3 สพท.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
4 สพท.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
5 สพท.ประถมศึกษากระบี่ เขต - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
6 สพท.ประถมศึกษาพังงา เขต - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
7 สพท.ประถมศึกษาภูเก็ต เขต - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
8 สพท.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
9 สพท.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
10 สพท.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
11 สพท.ประถมศึกษาระนอง เขต - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
12 สพท.ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
13 สพท.ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
14 สพท.ประถมศึกษาสงขลา เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
15 สพท.ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
16 สพท.ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
17 สพท.ประถมศึกษาสตูล เขต - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
18 สพท.ประถมศึกษาตรัง เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
19 สพท.ประถมศึกษาตรัง เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
20 สพท.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
21 สพท.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
22 สพท.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
23 สพท.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
24 สพท.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
25 สพท.ประถมศึกษายะลา เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
26 สพท.ประถมศึกษายะลา เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
27 สพท.ประถมศึกษายะลา เขต 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
28 สพท.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
29 สพท.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
30 สพท.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
31 สพท.มัธยมศึกษา เขต 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
32 สพท.มัธยมศึกษา เขต 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
33 สพท.มัธยมศึกษา เขต 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
34 สพท.มัธยมศึกษา เขต 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
35 สพท.มัธยมศึกษา เขต 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
36 สพท.มัธยมศึกษา เขต 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
37 สพท.กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เขต 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
38 สพท.กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เขต 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (27/05/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน