รายงาน ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
1ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นายเสนอ ทองจีน4412113443311122111
2ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นายบุญเลิศ ธานีรัตน์4312113443311122111
3ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล4312103443311122111
4ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายวิรัตน์ ไกรแก้ว4312103443311122111
5ประถมศึกษากระบี่ -นายบำรุง ฤทธิรัตน์4312103443311122111
6ประถมศึกษาพังงา -นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว431293433311122111
7ประถมศึกษาภูเก็ต -นายสายัณห์ ไกรนารา4312113443311122111
8ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1นายชูศักดิ์ ชูช่วย4412103443311122111
9ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายประทีป ทองด้วง431283443311122111
10ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3นายธนาวุฒิ รักษ์หนู4312113443311122111
11ประถมศึกษาระนอง -นายมนูญ จันทร์สุข4312103443311122111
12ประถมศึกษาชุมพร 1นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์4312103443311122111
13ประถมศึกษาชุมพร 2นายอดุลย์ เงินศรี4312103443311122111
14ประถมศึกษาสงขลา 1นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง431293433311122111
15ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์4312103443311122111
16ประถมศึกษาสงขลา 3นายอาดุลย์ พรมแสง421271433112211
17ประถมศึกษาสตูล -นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์441210344331121111
18ประถมศึกษาตรัง 1นายศังกร รักชูชื่น4312103443311122111
19ประถมศึกษาตรัง 2นายประจักษ์ ช่างเรือ4312103443311122111
20ประถมศึกษาพัทลุง 1นายสุนาจ แก้วสุข4412103433311122111
21ประถมศึกษาพัทลุง 2นายสุวรรณ ขวัญแก้ว4312103443311122111
22ประถมศึกษาปัตตานี 1นายภิรมย์ จีนธาดา441283433311121111
23ประถมศึกษาปัตตานี 2นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์431293443311122111
24ประถมศึกษาปัตตานี 3นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ (รักษาราชการแทน)441292443311122111
25ประถมศึกษายะลา 1นายวิสุทธิ์ ชูมัง4412103443311122111
26ประถมศึกษายะลา 2นายวิสุทธิ์ ชูมัง4412103443311122111
27ประถมศึกษายะลา 3นายสุริยัณ จันทร์ทบ4412102443311122111
28ประถมศึกษานราธิวาส 1นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ (รักษาราชการ)441210344331112211
29ประถมศึกษานราธิวาส 2นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ (รักษาราชการ)441293443311122111
30ประถมศึกษานราธิวาส 3นายนิพัฒน์ มณี4312103433311122111
31มัธยมศึกษา 12นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว4312824331111221
32มัธยมศึกษา 14นายประพันธ์ รัตนอรุณ4312924431111221
33มัธยมศึกษา 11นายสมชาย รองเหลือ4312824431111221
34มัธยมศึกษา 16นายธนู นูนน้อย4412914431111221
35มัธยมศึกษา 13นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี4312824431111221
36มัธยมศึกษา 15นายวีรวัฒน์ คงพิน รก.ผอ.สพม.154412824431111221
รวม 144 120 0 432 342 97 144 134 0 108 96 36 36 34 0 72 70 0 36 29 29
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (14/11/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน