รายงาน ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
1ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นายเสนอ ทองจีน42121024333112211
2ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นายบุญเลิศ ธานีรัตน์43121124333112211
3ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล431291413312211
4ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายวิรัตน์ ไกรแก้ว43121024233112211
5ประถมศึกษากระบี่ -นายบำรุง ฤทธิรัตน์4312102423312211
6ประถมศึกษาพังงา -นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว4212724133112211
7ประถมศึกษาภูเก็ต -นายสายัณห์ ไกรนารา43121124233112211
8ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1นายชูศักดิ์ ชูช่วย4312424133121
9ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายประทีป ทองด้วง43124241331121
10ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3นายธนาวุฒิ รักษ์หนู43121124433112211
11ประถมศึกษาระนอง -นายมนูญ จันทร์สุข43121024433112211
12ประถมศึกษาชุมพร 1นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์43121014233112211
13ประถมศึกษาชุมพร 2นายอดุลย์ เงินศรี43121024233112111
14ประถมศึกษาสงขลา 1นายนพพร มากคงแก้ว431292423311221
15ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์41121014233112111
16ประถมศึกษาสงขลา 3นายอาดุลย์ พรมแสง421224311211
17ประถมศึกษาสตูล -นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์441251433312111
18ประถมศึกษาตรัง 1นายศังกร รักชูชื่น43121024233112211
19ประถมศึกษาตรัง 2นายประจักษ์ ช่างเรือ43121024433112211
20ประถมศึกษาพัทลุง 1นายสุนาจ แก้วสุข4312102423311211
21ประถมศึกษาพัทลุง 2นายสุวรรณ ขวัญแก้ว43121024233112211
22ประถมศึกษาปัตตานี 1นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว4412824333112111
23ประถมศึกษาปัตตานี 2นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์4312524433112111
24ประถมศึกษาปัตตานี 3นายภิรมย์ จีนธาดา441244433112211
25ประถมศึกษายะลา 1นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ รก.ผอ.สพป.ยะลา เขต 144121024433112211
26ประถมศึกษายะลา 2นายวิสุทธิ์ ชูมัง43121024433112211
27ประถมศึกษายะลา 3นายสุริยัณ จันทร์ทบ4412714233112211
28ประถมศึกษานราธิวาส 1นายประหยัด สุขขี44129243331211
29ประถมศึกษานราธิวาส 2นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ (รักษาราชการ)4412824133112111
30ประถมศึกษานราธิวาส 3นายนิพัฒน์ มณี4212924233112211
31มัธยมศึกษา 12นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว4125141311221
32มัธยมศึกษา 14นายประพันธ์ รัตนอรุณ431291413111221
33มัธยมศึกษา 11นายสมชาย รองเหลือ43126141311211
34มัธยมศึกษา 16นายธนู นูนน้อย43127143311121
35มัธยมศึกษา 13นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี43128423111211
36มัธยมศึกษา 15นายวีรวัฒน์ คงพิน รก.ผอ.สพม.15441281433111211
รวม 144 107 0 432 296 56 144 83 0 108 94 0 36 28 0 72 54 0 36 24 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (18/07/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน