รายงานข้อมูล จุดเน้นของนายกรัฐมนตรีและนโยบาย ศธ.
ข้อมูลแสดงการรายงานจุดเน้นของนายกรัฐมนตรีและนโยบาย ศธ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานจุดเน้นของนายกรัฐมนตรีและนโยบาย ศธ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้น ๑๘ หัวข้อรายงาน
1.นโยบายฯข้อ1 2.นโยบายฯข้อ2 3.นโยบายฯข้อ3 4.นโยบายฯ-ข้อ4 5.นโยบายฯ-ข้อ5 6.นโยบายฯข้อ6 7.นโยบายฯข้อ7 8.นโยบายฯข้อ8 9.นโยบายฯข้อ9 10.นโยบายฯข้อ10 11.นโยบายฯข้อ11 12.นโยบายฯข้อ12 13.นโยบายฯข้อ13 14.นโยบายฯข้อ14 15.จุดเน้นฯข้อ1(1.1) 16.จุดเน้นฯข้อ1(1.2) 17.จุดเน้นฯข้อ1(1.3) 18.จุดเน้นฯข้อ 2
ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง
1ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นายเสนอ ทองจีน111111111111111111
2ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นายบุญเลิศ ธานีรัตน์111111111111111111111
3ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล111111111111111111111
4ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายวิรัตน์ ไกรแก้ว111111111111111111111111111111111
5ประถมศึกษากระบี่ -นายบำรุง ฤทธิรัตน์1111111111111111111111111
6ประถมศึกษาพังงา -นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว111111111111111111
7ประถมศึกษาภูเก็ต -นายสายัณห์ ไกรนารา111111111111111111
8ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1นายชูศักดิ์ ชูช่วย111111111111111111111
9ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายประทีป ทองด้วง111111111111111111111111
10ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3นายธนาวุฒิ รักษ์หนู111111111111111111
11ประถมศึกษาระนอง -นายมนูญ จันทร์สุข111111111111111111
12ประถมศึกษาชุมพร 1นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์1111111111111111111
13ประถมศึกษาชุมพร 2นายอดุลย์ เงินศรี111111111111111111
14ประถมศึกษาสงขลา 1นายนพพร มากคงแก้ว111111111111111111
15ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์1111111111111111111
16ประถมศึกษาสงขลา 3นายอาดุลย์ พรมแสง1111111111111111111
17ประถมศึกษาสตูล -นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์111111111111111111
18ประถมศึกษาตรัง 1นายศังกร รักชูชื่น11111111111111111111
19ประถมศึกษาตรัง 2นายประจักษ์ ช่างเรือ111111111111111111111111111111
20ประถมศึกษาพัทลุง 1นายสุนาจ แก้วสุข111111111111111111111
21ประถมศึกษาพัทลุง 2นายสุวรรณ ขวัญแก้ว111111111111111111111111111111111
22ประถมศึกษาปัตตานี 1นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว1111111111111111111
23ประถมศึกษาปัตตานี 2นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์111111111111111111
24ประถมศึกษาปัตตานี 3นายภิรมย์ จีนธาดา111111111111111111
25ประถมศึกษายะลา 1นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ รก.ผอ.สพป.ยะลา เขต 11111111111111111111
26ประถมศึกษายะลา 2นายวิสุทธิ์ ชูมัง111111111111111111
27ประถมศึกษายะลา 3นายสุริยัณ จันทร์ทบ111111111111111111111
28ประถมศึกษานราธิวาส 1นายประหยัด สุขขี111111111111111111
29ประถมศึกษานราธิวาส 2111111111111111111
30ประถมศึกษานราธิวาส 3นายนิพัฒน์ มณี111111111111111111111
31มัธยมศึกษา 12นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว111111111111111111
32มัธยมศึกษา 14นายประพันธ์ รัตนอรุณ111111111111111111
33มัธยมศึกษา 11นายสมชาย รองเหลือ111111111111111111
34มัธยมศึกษา 16นายธนู นูนน้อย111111111111111111
35มัธยมศึกษา 13นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี111111111111111111
36มัธยมศึกษา 15นายวีรวัฒน์ คงพิน รก.ผอ.สพม.15111111111111111111
รวม 36 0 0 36 0 0 36 3 0 36 0 0 36 3 0 36 0 0 36 4 0 36 0 0 36 8 0 36 0 0 36 4 0 36 0 0 36 2 0 36 0 0 36 11 0 36 0 0 36 4 0 36 0 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (22/05/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน