เจ้าหน้าที่ eme สพม. , สพป. [ ภาคใต้ ]
ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อ นามสกุล รับหน้าที่กลุ่มงาน เบอร์ติดต่อ
1.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1นางพเยาว์ สินธุพาชีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการ 5
2.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1นางสุภา ชูประพันธ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีบริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ 5
3.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1นายสมิง พระสงฆ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีบริหารงานบุคคลนักวิชาการศึกษา 6ว
4.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2นางสาวสุฑา แดงขาวผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน075411670 ต่อ 202
5.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2นางพุทธชาติ ทวีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ075411670 ต่อ 206
6.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2นางนัทธ์ภัทร์ พิถยพิโลนผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน075411670 ต่อ 202
7.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3นางกัณณ์ณิชฐา ธนัชโอฬารบุตรผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน075-362701-6/0805299115
8.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3นางจิตรา แกล้วทนงค์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน075362701-6/08-6273-6917
9.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4นางนพคุณ ลายพรหมผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0896199777
10.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4ผู้ดูแลหลักระบบอีมี
11.มัธยมศึกษา เขต 12นายอนุชา กลิ่นจันทร์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน081-9562070
12.มัธยมศึกษา เขต 12นางสุฑามาศ อินทร์ปานผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน081-9560589
13.มัธยมศึกษา เขต 12นางมันทนา รัตนะรัตผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน086-3666831
14.ประถมศึกษากระบี่นางวนิดา ปรีชาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน086-2786182
15.ประถมศึกษากระบี่นางมารศรี สถาพรจิตรกุลผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน089-7266543
16.ประถมศึกษาพังงานายศรายุทธ ทั้งรักษ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน087 383 0370
17.ประถมศึกษาพังงานางสาวพจนา วานิชกุลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0 7641 2529, 086 685 7768
18.ประถมศึกษาพังงาผู้ดูแลร่วมระบบอีมี
19.ประถมศึกษาพังงานางเครือวัลย์ ทิพย์ศรีนิมิตผู้ดูแลร่วมระบบอีมีอำนวยการ0 7641 1922, 081 537 9523
20.มัธยมศึกษา เขต 14ผู้ดูแลหลักระบบอีมี
21.มัธยมศึกษา เขต 14ผู้ดูแลหลักระบบอีมี
22.มัธยมศึกษา เขต 14ผู้ดูแลร่วมระบบอีมี
23.มัธยมศึกษา เขต 14ผู้ดูแลร่วมระบบอีมี
24.ประถมศึกษาภูเก็ตนางสุพรทิพย์ เติบโตผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน076-211591 ต่อ23
25.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1นางสาวพวงทอง ศิริพันธุ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0897250669
26.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0816915447
27.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2นางสุทิสา วงศ์ณศรีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0805364141
28.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2นางสาวอรอุมา อินทร์ทรัพย์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0980426833
29.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3นางณัฐฐินันท์ ขลุดสกุลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0816764197
30.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3นายอโนชา เชาว์เจริญผู้ดูแลร่วมระบบอีมีฝ่ายผู้บริหาร0801474674
31.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3นางดรุณี ปั้นวงศ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0836427937
32.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3นางบุญยืน ถนิมกาญจน์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา08-9874-1416
33.มัธยมศึกษา เขต 11นางณัฐจารักษ์ โสมติดผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0935810974
34.ประถมศึกษาระนองนางสาวธนพร กุลสวัสดิ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0644514261
35.ประถมศึกษาระนองนางมณวดี ดุลยรัตน์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0896539715
36.ประถมศึกษาชุมพร เขต 1นางสาวฒาลิสา ศรีนฤพัฒน์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน077576717 ต่อ 14
37.ประถมศึกษาชุมพร เขต 2นางจิตรา พรหมเรืองผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0896497631
38.ประถมศึกษาสงขลา เขต 1นางสาวนุชฎา จินนานันท์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน089 6597622
39.ประถมศึกษาสงขลา เขต 2นางกาลัญญู นฤปิยะกุลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน074258706
40.ประถมศึกษาสงขลา เขต 2นางสุวรรณี ก้องสุวรรณคีรีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน074-258706 0896575010
41.ประถมศึกษาสงขลา เขต 2ว่าที่ร.ต.อนุชาติ จูวัตร์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0897361187
42.ประถมศึกษาสงขลา เขต 3นางสาววิลาวัลย์ อาหมาดผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน096-1145895
43.ประถมศึกษาสงขลา เขต 3นางวาสนา ขลิกโทผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน081-9632541
44.ประถมศึกษาสตูลนางสาวช่อผกา ชูเพ็ชรผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน074711248, 0807155660
45.ประถมศึกษาสตูลนางจิราพร ศรีคงแก้วผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน074711248, 0873956780
46.ประถมศึกษาตรัง เขต 1นางเพ็ญศรี ลำยองผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0872679739
47.ประถมศึกษาตรัง เขต 1นางอุไรวรรณ สิทธิฤทธิ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน075-572030
48.ประถมศึกษาตรัง เขต 1นางสาวกรรภิรมย์ ทองเรืองผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน075-572030
49.ประถมศึกษาตรัง เขต 2นางเรณู ชูสังข์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0869475349
50.มัธยมศึกษา เขต 13นางสุธัญญา เวชรังษีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0907158508
51.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1นางสมบูรณ์ คงวุ่นผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0895988296
52.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1นางจิราพรรณ ทองขุนดำผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0842141558
53.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2นางนิรดา ทองเอื้อผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน081-7982956
54.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1นางอารี พันทสิริผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน073-460079 ต่อ 16
55.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1นางกูมาลาตี เจะแวผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน073-460079 ต่อ 16
56.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1นางวัชราภรณ์ ยีเด็งผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ073-460079 ต่อ 14
57.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2นางสาวสุมาลี แก้วชูเสนผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน089-657-4373
58.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2นางสมบูรณ์ แซ่ลิ่มผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน084-632-2853
59.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2นางอัญชลี พลสิทธิ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา089-298-2837
60.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2นางสาวเตือนใจ อินทโกศรีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ086-9636924
61.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3ผู้ดูแลหลักระบบอีมี
62.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3นายอารีฟ สาแลผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
63.ประถมศึกษายะลา เขต 1นางสุกัญญา นาชัยเวียงผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน087-9341998
64.ประถมศึกษายะลา เขต 1นางขวัญสุดา เบ็ญมูฮัมมัดผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0840012876
65.ประถมศึกษายะลา เขต 2นางปานจิตต์ อุ่นอกผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน073-289412 ต่อ 302
66.ประถมศึกษายะลา เขต 2นางอรอุมา วรวิกรัยผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน073-289412 ต่อ 302
67.ประถมศึกษายะลา เขต 2นางสุภาวดี หัสบดีสุนทรผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน073-289412 ต่อ 302
68.ประถมศึกษายะลา เขต 3นางสาวสาธิดา ตาเดอินผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน073-232443 ต่อ 104
69.ประถมศึกษายะลา เขต 3นางสาวสาโรมา หัดกาเจผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
70.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1นางสาวนภาพร ไชยณรงค์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0818566590
71.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2นางณัฐชยา ทองรมย์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0817385043
72.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2นายสุรินทร์ อาแวผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน073530791
73.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3นางสาวจิตรา มุกดาห์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
74.มัธยมศึกษา เขต 15นางสาวนูรีฮา สะมะแอผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน097-0730008
75.มัธยมศึกษา เขต 15นางสาวพรทิพย์ เพ็ชรนิลผู้ดูแลร่วมระบบอีมีฝ่ายผู้บริหาร084-8607114