เจ้าหน้าที่ eme สพม. , สพป. [ ภาคใต้ ]
ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อ นามสกุล รับหน้าที่กลุ่มงาน เบอร์ติดต่อ
1.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1นายสมิง พระสงฆ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีบริหารงานบุคคลนักวิชาการศึกษา 6ว
2.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1นางสุภา ชูประพันธ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีบริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ 5
3.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1นางพเยาว์ สินธุพาชีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการ 5
4.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2นางสาวสุฑา แดงขาวผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน075411670 ต่อ 202
5.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2นางพุทธชาติ ทวีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ075411670 ต่อ 206
6.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2นางนัทธ์ภัทร์ พิถยพิโลนผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน075411670 ต่อ 202
7.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3นางกัณณ์ณิชฐา ธนัชโอฬารบุตรผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน075-362701-6/0805299115
8.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3นางจิตรา แกล้วทนงค์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน075362701-6/08-6273-6917
9.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4นางนพคุณ ลายพรหมผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0896199777
10.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4นายคุโณดม ร่วมทองผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-5289-7773
11.มัธยมศึกษา เขต 12นายอนุชา กลิ่นจันทร์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน081-9562070
12.มัธยมศึกษา เขต 12นางสุฑามาศ อินทร์ปานผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน081-9560589
13.มัธยมศึกษา เขต 12นางมันทนา รัตนะรัตผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน086-3666831
14.ประถมศึกษากระบี่นางวนิดา ปรีชาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน086-2786182
15.ประถมศึกษากระบี่นายกมลธรรม ขนานผู้ดูแลร่วมระบบอีมีอำนวยการ
16.ประถมศึกษากระบี่นางมารศรี สถาพรจิตรกุลผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน089-7266543
17.ประถมศึกษาพังงานายศรายุทธ ทั้งรักษ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน087 383 0370
18.ประถมศึกษาพังงานางสาวพจนา วานิชกุลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0 7641 2529, 086 685 7768
19.ประถมศึกษาพังงานางเครือวัลย์ ทิพย์ศรีนิมิตผู้ดูแลร่วมระบบอีมีอำนวยการ0 7641 1922, 081 537 9523
20.มัธยมศึกษา เขต 14นางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0897306287
21.ประถมศึกษาภูเก็ตนางสุพรทิพย์ เติบโตผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน076-211591 ต่อ23
22.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1นางสาวพวงทอง ศิริพันธุ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0897250669
23.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0816915447
24.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2นางสุทิสา วงศ์ณศรีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0805364141
25.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2นางสาวอรอุมา อินทร์ทรัพย์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0980426833
26.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3นางณัฐฐินันท์ ขลุดสกุลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0816764197
27.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3นางดรุณี ปั้นวงศ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0836427937
28.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3นางบุญยืน ถนิมกาญจน์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา08-9874-1416
29.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3นายอโนชา เชาว์เจริญผู้ดูแลร่วมระบบอีมีฝ่ายผู้บริหาร0801474674
30.มัธยมศึกษา เขต 11นางณัฐจารักษ์ โสมติดผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0935810974
31.ประถมศึกษาระนองนางสาวธนพร กุลสวัสดิ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0644514261
32.ประถมศึกษาระนองนางมณวดี ดุลยรัตน์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0896539715
33.ประถมศึกษาชุมพร เขต 1นางสาวฒาลิสา ศรีนฤพัฒน์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน077576717 ต่อ 14
34.ประถมศึกษาชุมพร เขต 2นางจิตรา พรหมเรืองผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0896497631
35.ประถมศึกษาสงขลา เขต 1นางสาวนุชฎา จินนานันท์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน089 6597622
36.ประถมศึกษาสงขลา เขต 2นางกาลัญญู นฤปิยะกุลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน074258706
37.ประถมศึกษาสงขลา เขต 2ว่าที่ร.ต.อนุชาติ จูวัตร์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0897361187
38.ประถมศึกษาสงขลา เขต 3นางสาววิลาวัลย์ อาหมาดผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน096-1145895
39.ประถมศึกษาสงขลา เขต 3นางวาสนา ขลิกโทผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน081-9632541
40.ประถมศึกษาสตูลนางสาวช่อผกา ชูเพ็ชรผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน074711248, 0807155660
41.ประถมศึกษาสตูลนางจิราพร ศรีคงแก้วผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน074711248, 0873956780
42.ประถมศึกษาตรัง เขต 1นางเพ็ญศรี ลำยองผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0872679739
43.ประถมศึกษาตรัง เขต 1นางสาวกรรภิรมย์ ทองเรืองผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน075-572030
44.ประถมศึกษาตรัง เขต 1นางอุไรวรรณ สิทธิฤทธิ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน075-572030
45.ประถมศึกษาตรัง เขต 2นางเรณู ชูสังข์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0869475349
46.มัธยมศึกษา เขต 13นางสุธัญญา เวชรังษีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0907158508
47.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1นางจิราพรรณ ทองขุนดำผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0842141558
48.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1นางสมบูรณ์ คงวุ่นผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0895988296
49.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2นางนิรดา ทองเอื้อผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน081-7982956
50.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1นางอารี พันทสิริผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน073-460079 ต่อ 16
51.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1นางกูมาลาตี เจะแวผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน073-460079 ต่อ 16
52.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1นางวัชราภรณ์ ยีเด็งผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ073-460079 ต่อ 14
53.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2นางสมบูรณ์ แซ่ลิ่มผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0846322853
54.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2นางสาวเตือนใจ อินทโกศรีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ086-9636924
55.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2นางอัญชลี พลสิทธิ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา089-2982837
56.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3นางสาววิชุดา ประดิษฐกุลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
57.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3นายอารีฟ สาแลผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
58.ประถมศึกษายะลา เขต 1นางสุกัญญา นาชัยเวียงผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน087-9341998
59.ประถมศึกษายะลา เขต 1นางขวัญสุดา เบ็ญมูฮัมมัดผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0840012876
60.ประถมศึกษายะลา เขต 2นางปานจิตต์ อุ่นอกผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน073-289412 ต่อ 302
61.ประถมศึกษายะลา เขต 2นางสุภาวดี หัสบดีสุนทรผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน073-289412 ต่อ 302
62.ประถมศึกษายะลา เขต 2นางอรอุมา วรวิกรัยผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน073-289412 ต่อ 302
63.ประถมศึกษายะลา เขต 3นางสาวสาธิดา ตาเดอินผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน073-232443 ต่อ 104
64.ประถมศึกษายะลา เขต 3นางสาวสาโรมา หัดกาเจผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
65.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1นางสาวนภาพร ไชยณรงค์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0818566590
66.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2นางณัฐชยา ทองรมย์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0817385043
67.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2นายสุรินทร์ อาแวผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน073530791
68.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3นางสาวจิตรา มุกดาห์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
69.มัธยมศึกษา เขต 15นางสาวนูรีฮา สะมะแอผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน097-0730008
70.มัธยมศึกษา เขต 15นางสาวพรทิพย์ เพ็ชรนิลผู้ดูแลร่วมระบบอีมีฝ่ายผู้บริหาร084-8607114