ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [ ภาคใต้ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพป./สพม.) รูปผู้อำนวยการ สนง. ผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งเดิม(ก่อนดำรงตำแหน่งปัจจุบัน) โทรศัพท์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา โทรสาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ที่อยู่เว็บไซต์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ที่ตังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลขที่และหมู่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 นายเสนอ ทองจีนผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 10-7535-61510-7534-7356 , 0http://www.nsta1.net/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1138 หมู่ 8ถนนศรีธรรมราชโพธิ์เสด็จเมืองนครศรีธรรมราช80000
2.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นายประหยัด สุขขีผอ.สพป.ราชบุรี เขต 208-195748380-7533-2619http://www.nst2.obec.go.thสพป.นศ.2101ชัยชุมพลปากแพรกทุ่งสงนครศรีธรรมราช80110
3.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 นายวิรัตน์ ไกรแก้วผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ0-7536-2701-60-75771298-9http://www.nst3.go.th-99 หมู่ 9บ่อล้อ-เชียรใหญ่ท้องลำเจียกเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช80190
4.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 นายวิรัตน์ ไกรแก้วรอง ผอ. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 30-7552-1097,0-7552-2502http://www.pnst4.go.th160/4 หมู่ที่ 1นครศรีฯ-ท่าศาลาท่าศาลาท่าศาลานครศรีธรรมราช80160
5.ประถมศึกษากระบี่ นายสายัณห์ ไกรนราผอ.สพป.ภูเก็ต0-7561-11820-7562-2101http://www.krabiedu.net/เทศบาลเมืองกระบี่กระบี่ปากน้ำเมืองกระบี่81000
6.ประถมศึกษาพังงา นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้วผอ.สพป.พังงา0-7641-21800-7641-1922http://www.phangngaedarea.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา14 ซอยชุมนุมราษฎร์เพชรเกษมท้ายช้างเมืองพังงาพังงา82000
7.ประถมศึกษาภูเก็ต นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุลรักษาราชการแทน ผอ.สพป.ภูเก็ต076-211591076-214553http://www.phuketarea.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดภูเก็ต4/4แม่หลวนตลาดใหญ่เมืองภูเก็ตภูเก็ต83000
8.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นายชูศักดิ์ ชูช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0-7727-3071http://www.surat1.go.th289/ 5 หมู่ที่ 4ดอนนกมะขามเตี้ยเมืองสุราษฎร์ธานี84000
9.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นายประทีป ทองด้วงรอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 10-7731-50090-7731-5421http://www.surat2.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2109/1ธราธิบดีท่าข้ามพุนพินสุราษฎร์ธานี84130
10.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 นายธนาวุฒิ รักษ์หนูผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0817876688077364129http://www.surat3.go.th/อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3หมู่ที่ 1สุราษฎร์ - ทุ่งสงเวียงสระเวียงสระสุราษฎร์ธานี84190
11.ประถมศึกษาระนอง นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ผอ.สพป.ระนอง0-7784-84050-7784-8410http://area.obec.go.th/ranong1/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง2/10 หมู่ที่ 3เพชรเกษมบางริ้นเมืองระนอง85000
12.ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นายมนูญ จันทร์สุขผอ.สพป.ชพ.10-7753-41250-77576-253http://cpn1.obec.go.th/ถนนเอเชีย60/1 หมู่ที่ 5เอเชีย (ซอยดุสิตบัญชา)ขุนกระทิงเมืองชุมพรชุมพร86190
13.ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นายอดุลย์ เงินศรีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา077-542929077-542874http://area.obec.go.th/chumphon2/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 227 ซอย 2ประชาราษฎร์ขันเงินหลังสวนชุมพร86110
14.ประถมศึกษาสงขลา เขต 1 นายประสิทธิ์ หนูกุ้งผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 20-7433-7341-50-7431-3793http://www.ska1.obec.go.th/สพป.สงขลา เขต 1176 หมูที่ 4สงขลา-นาทวีเขารูปช้างเมืองสงขลาสงขลา90000
15.ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ผอ.สพป.สงขลา เขต 10-7425-82160-7425-8249http://www.ska2.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 22สาครมงคลหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา90110
16.ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรีรอง ผอ.สพป.สข.10-7437-30350-7437-1765www.sk3.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3192 หมู่ที่ 2นาทวี-คลองแงะคลองทรายนาทวีสงขลา90160
17.ประถมศึกษาสตูล --7472188574721224http://www.sesao.go.th/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล884ยนตรการกำธรคลองขุดเมืองสตูล91000
18.ประถมศึกษาตรัง เขต 1 นายธีระวัฒน์ วรรณนุชผอ.สพม.เขต 3075-572027075-291507www.trang1.go.thสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม193 หม่ที่ 12ตรัง-ปะเหลียนโคกหล่อเมืองตรังตรัง92000
19.ประถมศึกษาตรัง เขต 2 นายประจักษ์ ช่างเรือผอ.สพป.ตรัง เขต 2052272050075276076http://www.trang2.go.th359เพชรเกษมห้วยยอดห้วยยอดตรัง92130
20.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 นายสุนาจ แก้วสุขผอ.สพป.พัทลุง เขต 2074671655074671655http://www.phatthalung1.go.thต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง14 หมู่ 1เพชรเกษมเขาเจียกเมืองพัทลุงพัทลุง93000
21.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นายณรงค์ ศรีละมุลผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3098-01017350-7469-5912http://www.phatthalung2.go.th/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 22/8 หมู่ที่ 1เพชรเกษมแม่ขรีตะโหมดพัทลุง93160
22.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นายภิรมย์ จีนธาดาผอ.สพท.ปัตตานี เขต 10-7346-00760-7346-0080http://www.pattani1.go.th/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1-ปากน้ำรูสะมิแลเมืองปัตตานีปัตตานี94000
23.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 นายสะอาด อุสมาผอ.สพป.รก.ผอ.สพท.ปัตตานี เขต 2073-431196073-431197http://www.pattani2.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2-เพชรเกษมโคกโพธิ์โคกโพธิ์ปัตตานี94120
24.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 นายเสกสรรค กอเส็ม073452100-2073452099http://www.pattani3.go.th/833เพชรเกษมทุ่งคล้าสายบุรีปัตตานี94190
25.ประถมศึกษายะลา เขต 1 นายวิสุทธิ์ ชูมังผอ.สพป.ยะลา เขต 2073-211707073-213519http://www.yala1.go.thอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา12สุขยางค์สะเตงเมืองยะลายะลา95000
26.ประถมศึกษายะลา เขต 2 นายสุริยัณ จันทร์ทบผู้อำนวยการ สพท.0-7328-94120-7328-9165http://www.yala2.go.thอ.บันนังสตา-สุขยางค์บันนังสตาบันนังสตายะลา95130
27.ประถมศึกษายะลา เขต 3 นายโกมุท รุยอ่อนรอง ผอ.สพป.ยล.3073235796073232443http://www.yala3.go.th3434 หมู่ 7รัตนกิจยะรมเบตงยะลา95110
28.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ (รักษาราชการ)0-7353-21550-7353-2154http://www.nara1.org/222 หมู่ที่ 10ลำภูเมืองนราธิวาสนราธิวาส96000
29.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รองผู้อำนวยการ073530792073530790http://www.narathiwat2.go.thข้างอู่สนิท38/4เพรชเกษม สุไหงโกลก-ตากใบปาเสมัสสุไหงโก-ลกนราธิวาส96120
30.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 นายณัทกร แก้วประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ08419422640 7367 2180naraed3.org167 หมู่ที่ 1ระแงะมรรคาตันหยงมัสระแงะนราธิวาส96130
31.มัธยมศึกษา เขต 12 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว-075 343575http://www.sea12.go.th12/132กะโรมโพธิ์เสด็จเมืองนครศรีธรรมราช80000
32.มัธยมศึกษา เขต 14 นายสมชาย รองเหลือผอ.สพม.14081-6063005076-481-530http://www.sesao14.org/ในเขต702เพชรเกษมท้ายช้างเมืองพังงา82000
33.มัธยมศึกษา เขต 11 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ0 7728 8801, 0 0 7720 5318http://www.secondary11.go.th261/29อำเภอมะขามเตี้ยเมืองสุราษฎร์ธานี84000
34.มัธยมศึกษา เขต 16 นายศังกร รักชูชื่นผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา074 260191-2074 260193http://www.sea16.go.th สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต16174สงขลา-นาทวีเขารูปช้างเมืองสงขลา สงขลา90000
35.มัธยมศึกษา เขต 13 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี075213752075215991www.matthayomtrang13.go.th23บางรักเมืองตรังตรัง92000
36.มัธยมศึกษา เขต 15 นายสุธี บุญญะถิติ -073 511 984073 511 985http://www.sesao15.go.th/สพม.15นราภิรมย์บางนาคเมืองนราธิวาส96000